Časopis Sacra O nás On-line archiv Publikuj! Odkazy English xxx
Autorský manuál
(Ke stažení, formát .pdf)

Kontakty
casopissacra@gmail.com

Sacra
Ústav religionistiky
FF MU
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Publikování v Sacra

Sacra publikuje odborné studie, rozhledy, polemiky, eseje, rozhovory, recenze a zprávy s religionistickou tématikou.

Odborné studie zaslané redakci procházejí anonymním recenzním řízením, zpravidla jsou posuzovány jedním recenzentem. Na základě posudku redakční rada rozhoduje o jejich publikaci. V případě ostatních textů posuzuje relevanci a odbornost textu samotná redakční rada časopisu.

Hlavními kritérii pro průchod recenzním řízením jsou a) religionistická relevance tématu, b) odborný přínos, c) teoretické zakotvení, d) jasná metodologie a e) odpovídající jazyková a formální úroveň.

Prosíme autory všech textů, aby své příspěvky opatřili titulem, případně podtitulem, anglickou variantou titulu a podtitulu, zkratkou svého působiště a v případě rubrik Studie, Rozhledy a Polemiky i svou e-mailovou adresou.

Autoři mohou své texty zaslat na adresu či e-mail časopisu nebo předat redakční radě prostřednictvím některého z jejích členů.


Pokyny pro publikování

Redakce přijímá příspěvky s religionistickou tematikou pro rubriky:

a) Studie, odborné stati v rozsahu 15–25 normostran včetně poznámkového a bibliografického aparátu, anglického resumé (Abstract, 600–900 znaků) a klíčových slov (Klíčová slova) v češtině i angličtině (Keywords).

b) Rozhledy, kratší pojednání o dílčím problému, přehledové stati atd., v rozsahu max. 10 normostran včetně bibliografie, anglického resumé a klíčových slov v češtině a angličtině.

c) Polemiky, diskusní příspěvky o max. 10 normostranách včetně bibliografie; neobsahují anglické resumé a klíčová slova.

d) Rozhovory se zajímavými osobnostmi české i světové religionistiky v rozsahu max. 10 normostran.

e) Eseje, krátké texty subjektivnějšího rázu (glosy, reflexe vlastního studia, výzkumů atd.), max 5 normostran.

f) Zprávy, důležité události v religionistice, zprávy z konferencí atd., v rozsahu 2–5 normostran (včetně bibliografie, pokud zmiňují jiné zdroje než ty, o nichž bezprostředně zpravují).

g) Recenze na relevantní religionistickou literaturu v rozsahu do 5 normostran.

Text k publikování formátujte podle následujících pokynů:

Samotný text: písmo Times New Roman, velikost 12, řádkování 1,5.

Nadpisy: tučný řez, bez formátování, velikost 12.

Poznámky pod čarou: písmo Times New Roman, velikost 10, řádkování 1.

Tabulky, grafy a obrázky poskytněte očíslované v samostatné příloze.

Pro zpracování textu do publikovatelné podoby je závaznou normou (a zároveň užitečným vodítkem) autorský manuál.


Publikační poplatky

Časopis Sacra nevyžaduje od autorů uhrazení jakýchkoli publikačních poplatků.


Licenční podmínky

Zasláním příspěvku autor postupuje vydavateli právo k publikování příspěvku v časopise Sacra v tištěné i jakékoli jiné formě.

Redakční rada si vyhrazuje právo v případě nutnosti provést potřebné stylistické a technické úpravy poskytnutých materiálů.

Publikované studie, rozhledy, polemiky a rozhovory jsou po publikování poskytnuty autorům samostatně ve formátu PDF. Autoři jsou oprávněni texty použít k vlastní propagaci např. prostřednictvím webových stránek, a to pod podmínkou uvedení plného bibliografického údaje.